Arbeidsongeschikt/Werkloos

U hoopt uiteraard nooit arbeidsongeschikt te worden. En ook als u werkloos zou worden, hoewel meestal een tijdelijk probleem, kan dat vervelende financiële consequenties hebben. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid is geregeld in de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Een uitkering bij werkloosheid is geregeld in de Werkloosheidswet.

Bij arbeidsongeschiktheid onderscheiden we vier situaties waar u mee te maken kunt krijgen:

  • Minder dan 35% arbeidsongeschikt
  • Tussen 35%-80% arbeidsongeschikt
  • 80%-100% arbeidsongeschikt, niet duurzaam
  • 80%-100% arbeidsongeschikt, duurzaam

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

U krijgt géén uitkering van het UWV. Kunt u door uw arbeidsongeschiktheid minder werken dan heeft u te maken met een inkomensterugval. Dit moet u uit eigen middelen opvangen.

Tussen 35%-80% arbeidsongeschikt

U krijgt een uitkering op grond van de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Van groot belang is hoeveel u nog kunt werken en of u voldoende werk kunt krijgen voor dat gedeelte. Op het moment dat u niet meer dan 50% van uw restverdiencapaciteit benut dan ontvangt u na verloop van tijd géén uitkering meer.

80%-100% arbeidsongeschikt, niet duurzaam

U krijgt een uitkering op grond van de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dit is 70% van uw laatst verdiende salaris tot aan de WIA-loongrens (in 2013 is dat: € 50.855). Uw medische situatie wordt periodiek beoordeeld.

80-100% arbeidsongeschiktheid, duurzaam

U krijgt een uitkering op grond van de IVA (regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Dit is 75% van uw laatst verdiende salaris tot aan de WIA-loongrens (in 2012 is dat: € 50.064). Uw medische situatie wordt niet meer beoordeeld.

Onvrijwillige werkloosheid

Uw inkomen daalt naar 70% van uw laatst verdiende salaris tot aan de WW-loongrens (in 2012 is dat: € 50.064). De eerste twee maanden werkloosheid ontvangt u 75%. De duur van de werkloosheidsuitkering is gekoppeld aan uw leeftijd. Er worden ook eisen gesteld aan uw arbeidsverleden, de zogenaamde jareneis en de wekeneis. U voldoet aan de jareneis als u in de vijf kalenderjaren vóór uw werkloosheid in ten minste vier kalenderjaren heeft gewerkt. Een kalenderjaar telt mee wanneer u daarin over minimaal 52 dagen loon hebt ontvangen. Het kalenderjaar waarin u werkloos wordt, telt dus niet mee. U voldoet aan de wekeneis wanneer u in de 36 weken vóór uw werkloosheid in minimaal 26 weken heeft gewerkt.

Bereken uw inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en ontdek wat een verzekering hiervoor kost met behulp van de rekentool

Website door: Dutch Media Lab